Share Poll

Poll link

500 px
350 px
250 px
Preview

widget preview:

Wijdte - px Hoogte - px

Preview sluiten
! Je maakt gebruik van een niet-ondersteunende browser Uw browser versie is niet geoptimaliseerd voor Toluna, we raden aan dat u de laatste versie installeert Upgrade
Wij plaatsen mogelijk cookies op uw computer zodat de website beter werkt. Voor meer informatie over cookies en het type cookies dat u accepteert, bekijk onze Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden en Lidmaatschap

 

Welkom op Toluna.com (deze "website"). Door gebruik te maken van deze website, te registreren als lid van Toluna, deel te nemen aan het Toluna Punten lidmaatschap programma ("Punten" of "Toluna Punten") of deel te nemen aan een enquête of onderzoek geleverd of beheerd door Toluna (elk, een "Enquête" en gezamenlijk "Enquêtes"), gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en Lidmaatschap ("Voorwaarden" ). Als u niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van deze website.

Toluna behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment, delen van deze Voorwaarden te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, met inbegrip van ons Privacy beleid. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na het publiceren van dergelijke wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen en hen aanvaardt. Mits u voldoet aan deze Voorwaarden, verleent Toluna u het persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte voorrecht tot het openen en gebruiken van deze website.

Bevoegdheid

Het lidmaatschap van een Toluna panel is gratis en staat enkel open voor individuen (niet bedrijven of andere zakelijke entiteiten) die ten minste zestien (16) jaar oud zijn of een andere leeftijd zoals vereist door uw geografische locatie. Het lidmaatschap van bepaalde panels kan verder worden beperkt op basis van uw leeftijd of geografische locatie. Als u minder dan achttien (18) jaar oud bent en een prijs wint of een geldprijs ontvangt door Toluna Punten of een ander Toluna programma, wordt deze prijs overgedragen aan uw wettelijke voogd. U mag slechts een (1) account hebben.

Registratie en wachtwoorden

Ondanks dat u tot deze site toegang kan krijgen zonder te registreren voor het lidmaatschap van een Toluna panel, moet u, om een account op te richten in uw naam en zodat al uw punten juist op uw account kunnen worden gezet, het toegevoegde online registratieformulier invullen. Om een ledenaccount te openen moet u Toluna van volledige en geldige contactgegevens voorzien, met inbegrip van uw volledige legale naam, adres, geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie. Uw account moet beschikken over een uniek en geldig e-mailadres en wachtwoord.

U gaat ermee akkoord alleen nauwkeurige, actuele en volledige registratie-informatie te verstrekken en zonodig bij te werken, om de nauwkeurigheid te behouden. Toluna mag uw lidmaatschap beëindigen of opschorten en u kunt uw punten verliezen als u uw persoonlijke gegevens niet voorziet of niet correct en volledig houdt.

U mag slechts een (1) wachtwoord gebruiken om uw account aan te maken en te openen, en u mag geen gebruik maken van een ander accounthouders' wachtwoord of toestaan dat iemand anders uw wachtwoord gebruikt, om welke reden dan ook. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor alle activiteiten die onder uw ledenaccount gebeuren, al dan niet geautoriseerd. Toluna is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen door het gebruik van uw wachtwoord door een derde, behalve wanneer onbevoegd gebruik direct te wijten is aan grove nalatigheid of fraude van Toluna. U gaat ermee akkoord Toluna onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik of schending van uw account.

Mocht u uw wachtwoord vergeten, dan mag u via de email verzoeken om deze te resetten door uw gebruikersnaam te vermelden. Deze procedure gaat uit van het aangegeven emailadres door u, wanneer u zich registeerde (of een nieuwe indien u dit heeft gewijzigd op uw profiel)

Door lid te worden van Toluna's panels, gaat u akkoord uitnodigingen te ontvangen via e-mail om deel te nemen aan de Enquêtes van Toluna en haar partners. Toluna garandeert niet dat u een bepaald minimum aan uitnodigingen zal ontvangen of dat u enige uitnodiging zal ontvangen. Uw deelname aan een Enquête en uw openbaarmaking van alle persoonlijk identificeerbare informatie is geheel vrijwillig.

Relatie

U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van computerapparatuur en communicatiediensten die nodig zijn om verbinding te maken en deze website te openen. U gaat ermee akkoord dat noch uw lidmaatschap van een Toluna panel noch uw voltooiing van eventuele Enquêtes voor Toluna en haar klanten, een agentschap, partnerschap of arbeidsverhouding creëren, en dat uw voltooiing van Enquêtes strikt als zelfstandig ondernemer gebeurt. U aanvaardt tevens dat de Punten of andere beloningen, die u ontvangt voor het invullen van Enquêtes, de enige vergoeding zijn die u krijgt voor het invullen van de Enquêtes.

Gedragscode voor Leden:

Toluna is een online gemeenschap die ervoor zorgt dat u uw stem kan laten horen en dat u toonaangevende leveranciers van producten en diensten kan vertellen wat u denkt. Wanneer u inhoud gebruikt en plaatst op de Toluna website of onze gemeenschap vragen wij u de volgende regels in acht te nemen:

 • Wees hoffelijk en respecteer de meningen van anderen en gedraag u op een wijze die een veilige en comfortabele omgeving ondersteunt voor alle leden.
 • Plaats geen van de volgende:
  • Materiaal dat illegale activiteiten of politieke, religieuze of ideologische overtuigingen bepleit.
  • Persoonlijke aanvallen of wat dan ook obsceen, vulgair, illegaal, schadelijk, beledigend, bedreigend, smadelijk, kwellend, lasterlijk, onjuist, misleidende of inbreukmakend op andermans privacy (met inbegrip van "grappen" die verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden).
  • Reclame en verzoeken - Gebruik geen gemeenschappelijke gebieden om goederen, diensten of geld te kopen of te werven, of om producten of diensten te adverteren of te verkopen aan anderen. Bijvoorbeeld, plaats geen enkele vorm van reclame, verwijzingen, promotiemateriaal, junk mail ,"spam", kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van werving.
  • Een Inhoud die een patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van een ander schendt.
  • Iedere verklaring die expliciet of impliciet verklaart dat de handelingen die u onderneemt onderschreven worden door Toluna of onze klanten.
 • Vul Enquêtes niet anders in dan te goeder trouw, zoals het verschaffen van valse antwoorden of het snel doorlopen van een Enquête of elke vraag op dezelfde manier beantwoorden. Toluna behoudt zich het recht voor om u het toekennen van punten te onthouden als, volgens de redelijke mening van Toluna, uw antwoorden op een Enquête op onwaarheden berusten of niet goed overwogen zijn.
 • Open of gebruik geen enkel deel van de website voor iets anders dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 • Open of gebruik geen enkel deel van de website op een manier die in strijd is met enige van toepassing zijnde nationale, federale of internationale wetgeving, regelgeving, of een andere overheidseisen en / of regelgeving, verdrag of tarief.
 • Niet verkopen, ruilen, verhandelen of anderszins proberen om inkomsten te genereren door het verstrekken van toegang tot uw Toluna Punten aan anderen.
 • Doe u niet voor als een andere persoon of entiteit, inclusief, zonder beperking, een Toluna werknemer, agent of opdrachtgever, of andere Toluna leden of verteken uw connectie met een persoon of entiteit niet, ook niet door "het vervormen" van enig deel van deze website zodat het lijkt alsof u een relatie heeft met ons of dat wij u hebben ondersteund voor welk doel dan ook.
 • Probeer niet om het puntensysteem van Toluna te omzeilen, ook niet door rankings van andere leden op te vragen of berichten te plaatsen die niet correct zijn om Punten te vergaren, of vragen te stellen met dit doel.
 • Publiceer of verwijs niet, in welke media dan ook, naar een Enquête of inhoud van de website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Verzamel of sla geen persoonlijke informatie over andere leden op.
 • Probeer niet om toegang te krijgen tot een dienst of een gebied van de website waartoe u niet gemachtigd bent.
 • Gebruik geen robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel of interface dat niet door ons voorzien is, om toegang te krijgen tot de website of om gegevens te raadplegen.
 • Stuur of beïnvloed ons of deze website(of iets of iemand anders) niet op andere wijze met een schadelijke, illegale, misleidende of storende code zoals een virus, "spyware", "adware" of een andere code die een negatieve invloed kan hebben op deze website of een ontvanger, of neem geen maatregelen zoals een ontkenning van diensten- aanval, die een zware last zou leggen op de infrastructuur van deze website of interfereren met de normale werking van deze website.
 • Plaats geen verklaring die u ontvangt van de Toluna helpdesk opnieuw op de website.
 • Communiceer niet met de Toluna helpdesk op een wijze die obsceen, vulgair, schadelijk, beledigend, bedreigend, kwellend, lasterlijk, onjuist of misleidend is.
 • Laat u niet in met enige andere activiteit die de Vennootschap redelijkerwijs onjuist of misbruikend acht.

Het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot beëindiging van uw ledenaccount en verlies van de Punten.

Vertrouwelijkheid van Enquêtes

Toluna's klanten kunnen vertrouwelijke- en / of eigendomsinformatie en materialen aan u openbaren als onderdeel van Enquêtes en dergelijke informatie en materiaal zal het enige en exclusieve eigendom van de eigenaar blijven. Deze vertrouwelijke informatie kan ideeën voor nieuwe producten of concepten, verpakkingsconcepten, reclame en film of tv-concepten of trailers, en de tekst, visuele beelden en geluiden die daarmee verband houden, omvatten, maar is hier niet tot beperkt. Door lid te worden, gaat u ermee akkoord dat u de inhoud en het materiaal, aan u verstrekt, als onderdeel van alle Enquêtes waaraan u deelneemt, vertrouwelijk behandelt en niet onthult aan derden of gebruik maakt van de vertrouwelijke informatie, voor welk doel dan ook, behalve voor het invullen van de Enquête. Als u deze verplichting schendt, in aanvulling op het verlies van uw Punten en de beëindiging van uw account, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor monetaire schade aan Toluna en / of onze opdrachtgever voor schade veroorzaakt door het resultaat van uw overtreding.

Privacy beleid

Om beter te begrijpen hoe Toluna uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt, gelieve ons privacy beleid na te lezen, dat beschikbaar is hier.

Ledeninhoud en Licentie

U geeft hierbij een niet-exclusief, doorgaand, onbeperkt, wereldwijd, royaltyvrij recht aan Toluna om, voor eender welk doel, eender welke inhoud die u aan deze website geeft, te gebruiken, inclusief het recht om deze te bewerken, kopiëren, verzenden, publiceren, vertonen, wijzigen, distribueren, afgeleide werken te maken, deze inhoud te ontwikkelen en over te brengen aan derden. U, niet Toluna, zal als enige verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor alle inhoud die u gebruikt, upload, post of levert aan de website, met inbegrip van onze berichtenborden en iedere Enquête waaraan u deelneemt, waaronder de verplichting om alle noodzakelijke goedkeuringen en vergunningen te verkrijgen die nodig zijn om deze inhoud te plaatsen.

Toluna Punten

Wat zijn Punten?

Toluna waardeert de mening van onze leden, en om onze waardering te tonen, biedt Toluna beloningen in de vorm van kredieten genaamd "Punten", die door Toluna worden bijgeschreven op uw account. Punten zijn inwisselbaar voor contant geld, prijzen of Loten als gespecificeerd en onderworpen aan de onderstaande voorwaarden.

Punten verdienen

Punten worden enkel bijgeschreven op uw account via uw deelname aan activiteiten toegestaan door Toluna, die omvatten, maar niet beperkt zijn tot, registratie als panellid, de voltooiing van demografische profielen en de voltooiing van kwalitatieve of kwantitatieve marketing onderzoeksactiviteiten uitgevoerd door Toluna , en alleen in overeenstemming met het specifieke beloningsaanbod openbaar gemaakt voor elke activiteit. In het bijzonder kunt u als volgt punten verdienen:

 • Invullen van een Enquête: Verdien punten voor elke Enquête waarvoor u in aanmerking komt en die u vervolledigt. Het aantal uitgereikte Punten verschilt per Enquête.
 • Invullen van Persoonlijke Interesse Onderzoeken (Profiel): Panelleden kunnen extra punten verdienen door de ledenprofielen in te vullen. Elk ingevuld profiel is 100 extra punten waard.

Daarnaast verdien je toegangen tot onze maandelijkse Loten (zie beneden voor officiële regels). Let op: een aantal prijzen zullen in de vorm van cadeaubonnen zijn, geldig waar zij worden aanvaard.

De timing van het crediteren van punten of Loten hangt af van de Enquête. Voor sommige onderzoeken worden de kredieten heel snel of binnen een paar dagen toegepast; voor anderen, worden de kredieten toegepast nadat de Enquête is gesloten.

Toluna zal een lijst bijhouden van de Punten bijgeschreven op en afgeschreven van uw account en zal u toelaten de status van uw account online te bekijken door in te loggen en de "Jouw Punten" pagina te controleren. Hoewel Toluna zich inspant om ervoor te zorgen dat de accounts correct zijn gecrediteerd, is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of uw Punten juist zijn bijgeschreven. Als u denkt dat de bedragen van de beloningen, bijgeschreven op uw rekening, onjuist zijn, moet u Toluna per e-mail contacteren binnen 60 dagen na onze vermeende fout en een volledige toelichting geven over de basis van uw geschil en alle relevante informatie bijvoegen die bewijs is van de discrepantie. Na ontvangst van uw bericht, zullen wij uw aanvraag onderzoeken en u, binnen dertig (30) dagen, op de hoogte stellen van ons besluit om het aantal Punten, bijgeschreven op uw rekening, aan te passen of te handhaven, zoals wij passend achten. Als we extra tijd nodig hebben om over uw aanvraag te beslissen, zullen wij u op de hoogte stellen en ons inspannen om, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, een beslissing te nemen. Elke beslissing door ons met betrekking tot een dergelijke vordering is definitief.

Punten inwisselen

U kunt uw punten uitgeven wanneer u maar wilt door naar Beloningspagina te gaan onder de ‘’Verken’’ tab op de startpagina.

Punten worden toegekend voor voltooiing van een Enquête, persoonlijke profiel onderzoeken en andere soorten van deelname aan deze website. Punten worden automatisch omgezet naar contante waarde wanneer u om een betaling of bon vraagt.

Als u verzoekt via een bon betaald te worden zal Toluna u de bon opsturen of via elektronische weg toegang geven tot een bon-code binnen 8 weken na uw verzoek. Zorg ervoor dat wij uw juiste adres hebbem om eventuele vertragingen in de levering te vermijden. Alle beloningen zijn waardeloos indien zij door toepasselijke wet-en regelgeving verboden worden en zijn onderhevig aan wijzigingen die nodig kunnen zijn om te voldoen aan desbetreffende wetten of bepalingen.

Bonnen

Als u uw punten inlevert voor papieren bonnen zal Toluna de papieren bonnen versturen naar het adres die u heeft opgegeven toen u zich online inschreef. Toluna zal maar 1 papieren bon naar u versturen en we zullen als u recht heeft op een vervangende bon alleen e-bonnen versturen. Leden moeten binnen 3 maanden na de verwerking van hun bestelling hun verzoek doen op een vervangende bon. Na 3 maanden zal Toluna geen aanvragen meer in behandeling nemen. Zorg ervoor dat uw adres klopt en volledig is, anders zullen de kosten die gemaakt worden bij het retourneren van uw bon(nen) bij u worden verhaald.

Vervallen van punten

Wanneer punten worden bijgeschreven op uw account zullen ze geldig blijven voor een jaar en vier maanden (16 maanden) vanaf de datum waarop ze worden verdiend. Indien de punten na deze periode niet zijn gebruikt, zullen ze automatisch vervallen en verwijderd worden uit uw account. Deze aftrek zal altijd plaatsvinden tegen het einde van de maand, meestal op de 28e dag. Bijvoorbeeld, als u Punten verdiende op 15 maart 2016, zullen ze worden verwijderd uit uw account op 28 juli 2017, als ze dan nog op uw account staan. Punten kunnen niet worden ingewisseld na de vervaldatum.

Bovendien zullen al uw Punten onmiddellijk vervallen in het geval dat u uw account op Toluna annuleeert of als uw account "inactief" wordt. Om een actief lid te zijn hebt u zich aangesloten bij Toluna en deelgenomen aan een Enquête of andere activiteit op deze site binnen 12 maanden na uw eerste registratie of in de voorafgaande 12 maanden. Toluna zal u niet op de hoogte stellen van de annulering en de verbeurdverklaring van uw Punten. Toluna behoudt zich het recht voor deze annulerings- en vervalregels op te schorten naar eigen goeddunken.

Wangedrag, Fraude en Corrigeren van Fouten in Klantgegevens

Toluna behoudt zich het recht voor om alle activiteiten van leden binnen Toluna Punten in de gaten te houden. Als vereist door de wet, als u onze Gedragscode hierboven heeft geschonden, of in het geval dat uw account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteiten vertoont, kan uw ledenaccount worden verwijderd en kunt u alle gespaarde Punten verliezen. Als u frauduleuze activiteiten heeft uitgevoerd, behoudt Toluna zich het recht voor om alle nodige juridische stappen te ondernemen en kan redenen hebben om beloningen, ingewisseld als gevolg van een dergelijke activiteit, in beslag te nemen. Daarnaast kunt u aansprakelijk worden gesteld voor financiële verliezen voor Toluna, met inbegrip van proceskosten en schade, en u zult niet worden toegestaan deel te nemen aan Toluna Punten in de toekomst.

Als uw account uw Puntenbalans niet nauwkeurig weergeeft, behoudt Toluna zich het recht voor om dergelijke fouten te corrigeren. Als Punten u verkeerdelijk zijn toegekend of u van mening bent dat uw account het onderwerp is geweest van verdachte activiteiten, neem dan onmiddellijk contact op met Toluna. Als wordt vastgesteld dat u het slachtoffer bent van fraude, zullen de Punten die u heeft verdiend worden overgedragen naar een nieuw ledenaccount.

Overdraagbaarheid

Punten hebben geen geldwaarde en kunnen niet worden toegewezen, overgedragen en / of geschonken aan een derde partij. U heeft geen eigendomsrechten of andere juridische belangen in toegekende Puntenbeloningen in kader van het programma.

Duur van het Programma en Wijzigingen in de Regels

Enige herzieningen kunnen van invloed zijn op uw vermogen om de door u verzamelde Punten te gebruiken. Als het Programma wordt beëindigd of uw lidmaatschap wordt beëindigd door Toluna anders dan als gevolg van uw schending van deze Voorwaarden, heeft u slechts 30 dagen na die einddatum om al uw verzamelde Punten in te wisselen. Als er een wijziging is aan Toluna Punten, zullen wij proberen u op de hoogte te stellen, maar Toluna is niet verantwoordelijk als u niet hoort van de wijziging. De aangeboden beloningen en de puntenniveaus die nodig zijn voor specifieke beloningen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle beloningen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Intellectuele Eigendom van Toluna

Deze site wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en u gaat ermee akkoord om deze te respecteren. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden toegekend zijn voorbehouden aan Toluna of haar licentiegevers.

Het logo en de handelsmerken "TOLUNA", "TOLUNA.com" zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Toluna of haar dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, logo's en handelsnamen die op deze website gebruikt worden, zijn eigendom van Toluna en hun respectieve eigenaren. Alle rechten zijn voorbehouden.

Zoals hierin gebruikt, "Inhoud" betekent (zonder beperking) alle tekst, vormgeving, beelden, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatie, video, interfaces, software, code en de selectie en indeling daarvan die van tijd tot tijd is opgenomen op deze site. Alle inhoud op deze website is onderworpen aan rechten van intellectuele eigendom, contractuele of andere bescherming. De intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Geen Inhoud mag worden gekopieerd, gedistribueerd, gepubliceerd, geüpload, geplaatst of verzonden op welke wijze dan ook behalve op grond van de uitdrukkelijke bepalingen van deze Voorwaarden of met onze voorafgaande niet-elektronische toestemming. Wijziging of gebruik van het materiaal voor enig ander doel kan in strijd zijn met intellectuele eigendomsrechten. Geen rechten op kopieën of rechten van intellectuele eigendom worden overgedragen aan gebruikers - alle eigendom en rechten blijven bij ons. Deze site is & copy; TOLUNA. Alle rechten voorbehouden.

Verwerping van Garantie

Door gebruik te maken van het Toluna Punten programma, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Toluna geen bank of enige andere vorm van financiële instelling is en dat "Punten", die op uw account bijgeschreven zijn, geen echte deposito's in contanten zijn, geen rente verdienen, en alleen items zijn die u recht geven op het bedrag van de bijgeschreven Punten als u ze inwisselt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U stemt er verder mee in dat u de bedragen in uw account enkel mag inwisselen op de wijze en volgens de procedures beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, die we kunnen wijzigen van tijd tot tijd. Toluna is niet verantwoordelijk voor de acties van een derde partij, zoals de emittenten van cadeaubonnen, bonnen of andere beloningen die inwisselbaar zijn voor Punten.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van deze website en het Toluna Punten programma op eigen risico is. U gaat ermee akkoord dat deze website, alle informatie op deze website, de diensten die worden aangeboden door deze website en hun functionaliteit, en het Toluna Punten programma worden verzorgd door Toluna of haar ouderondernemingen of partners, opvolgers of rechtverkrijgenden, leveranciers of tussenpersonen, "ZOALS HET IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR". Toluna is niet verantwoordelijk voor typografische fouten, ongeacht de bron. Bovendien geeft Toluna geen garantie dat de informatie, beschikbaar op deze website, juist, volledig of actueel is. U ontheft hierbij Toluna en haar gelieerde bedrijven en externe leveranciers van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de inwisseling en het gebruik van alle beloningen, met inbegrip van alle beloningen die, na ontvangst, verloren gegaan, gestolen of vernietigd zijn.

TOLUNA VERWERPT ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEIMPLICEERDE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN: (a) VAN VERKOOPBAARHEID, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, VAN RESULTATEN EN VAN NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID OF PRIVACY OF VEILIGHEID VAN INFORMATIE; EN (b) GEMAAKT DOOR HANDELSGEBRUIK, VERDELING OF UITVOERING

TOLUNA WIJST VERDER ALLE PLICHTEN AAN U TOE, ALS DEZE PLICHTEN BESTAAN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT REDELIJKE ZORG, VAKMANSCHAP, VRIJ VAN COMPUTER VIRUSSEN,EN HET ONTBREKEN VAN NALATIGHEID. TOLUNA MAAKT VERDER GEEN GARANTIE VAN TITEL OF TEGEN VERSTORING VAN UW GEBRUIK VAN EEN ASPECT VAN DE COMPLETE WEBSITE OF TEGEN INBREUK.

Beperking van Aansprakelijkheid

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, GAAT U AKKOORD DAT NOCH TOLUNA NOCH EEN VAN ONZE PARTNERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK IS VOOR U EN / OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, STRAFBARE GEVOLGSCHADE OF SOORTGELIJK ALGEMENE SCHADE, OF VOOR SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES OF AANTASTING VAN DE PRIVACY, VEILIGHEID OF GEGEVENS, ZONDER ENIGE VERPLICHTING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT LOYALITEITSVERPLICHTING, VAKMANSCHAP OF GEBREK AAN NALATIGHEID) , OF OM ENIGE ANDERE SOORTGELIJKE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT OF GERELATEERD IS AAN EEN SCHENDING OF ANDER ASPECT VAN DE GEHELE OVEREENKOMST OF DEZE WEBSITE, ZELFS ALS TOLUNA OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS IN HET GEVAL VAN SC

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Toluna en de ouder-en gelieerde ondernemingen, samen met hun functionarissen, directeuren, eigenaren, werknemers en agenten te vrijwaren en onthouden van alle vorderingen, verliezen, schade, rechtszaken, boetes, heffingen en kosten (met inbegrip van redelijke advocatenkosten en de kosten van getuige-deskundigen, inclusief kosten in verband met de bedrijfsjuristen), (collectief: " Vorderingen "), die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van deze website en alle inhoud die u plaatst op deze website, met inbegrip van Vorderingen door derden. U gaat ermee akkoord dat Toluna het onbeperkte recht heeft om een Vordering te verdedigen en om een Vordering af te wikkelen zonder uw voorafgaande toestemming. U gaat akkoord Toluna te voorzien van alle redelijke bijstand in het verweer tegen een Vordering.

Annuleren van uw Account

U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren door contact op te nemen met Toluna op contact@toluna.com of door het activeren van de "Afmelden"-functie op deze website. Uw account wordt ook geannuleerd als u zich terugtrekt uit het Toluna panel. Onmiddellijk na de verwijdering of uw terugtrekking van het Toluna panel, zal uw account worden gesloten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, zoals hierboven is opgemerkt, bij het sluiten van uw account, uw recht op toegang tot het Toluna Punten programma zal ophouden en alle Punten bijgeschreven op uw rekening op dat moment, hoe en wanneer ook verzameld, zullen worden verbeurd. Toluna kan uw account op elk moment en om welke reden dan ook afsluiten.

Belasting Aansprakelijkheid

Het kan zijn dat u verwacht wordt, onder lokale wetgeving, om belastingen te betalen op de prijzen die u ontvangt. U erkent dat wij mogelijks informatie verstrekken aan belastingsinstanties, of belasting inhouden, op verzoek van die agentschappen of zoals wij, naar eigen goeddunken, geschikt achten. U erkent en gaat ermee akkoord dat u Toluna voorziet van alle extra persoonlijke informatie die Toluna nodig heeft om te voldoen aan rapportage- of inhoudingsverplichtingen. Uw weigering om dergelijke informatie te verstrekken binnen 30 dagen na een verzoek van Toluna via het e-mailadres dat is geregistreerd op dat moment, kan leiden tot het verval van Punten of eventuele gewonnen prijzen.

h3> Links

Toluna kan links voorzien naar websites van derden voor uw gemak, en Toluna's voorziening van een link houdt daarom geen aanbeveling in van deze site van Toluna of vice versa. U gaat ermee akkoord dat Toluna niet verantwoordelijk is voor de keuring of beoordeling van de inhoud of nauwkeurigheid en Toluna garandeert niest en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid nemen voor eventuele materialen of websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden . U gaat ermee akkoord dat u geen materialen van derden gebruikt op een wijze die inbreuk zou maken op de rechten van een andere partij of deze zou schenden en dat Toluna op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

Kennisgevingen

Kennisgevingen aan U: Wij kunnen u alle kennis geven die we verplicht zijn te geven door het plaatsen van aankondigingen op deze website. U aanvaardt tevens dat wij kennis kunnen geven per e-mail naar onze keuze, met inbegrip van kennisgeving van een dagvaarding of een andere juridische procedure (indien aanwezig). Wij kunnen kennis geven aan elk e-mail of ander adres dat u opgeeft tijdens de registratie. U stemt ermee in om uw adres actueel te houdenen om te controleren of er berichten geplaatst zijn op de site.

Kennisgevingen aan ons: We ontvangen veel e-mails en niet alle medewerkers zijn opgeleid om met elke vorm van communicatie om te gaan, u gaat er dus mee akkoord om ons kennis te geven door te sturen naar Toluna SAS, 1 bis rue Collange, 92593 Levallois-Perret Cedex, Frankrijk tav. Panel Team. Als een wet vereist e-mailberichten te accepteren ondanks het voorgaande, bel ons op +33 (0) 140897100 voor ons adres vastgesteld voor de ontvangst van deze aankondigingen.

Volledige Overeenkomst; Diversen.

Deze Voorwaarden, waaronder items hierin verwerkt (bijvoorbeeld de Privacybeleid), evenals eventuele aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen op de website voor bepaalde activiteiten, en de toelichtingen, door ons voorzien en de toestemmingen, door u voorzien op de website (gezamenlijk de "Volledige Overeenkomst"), vormen de Volledige Overeenkomst tussen ons en geen van de partijen heeft zich verlaten op verklaringen van de andere die niet uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Volledige Overeenkomst. Indien enige bepaling van de Volledige Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als ongeldig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en effect, op voorwaarde dat de verdeling van de risico's die hierin beschreven wordt op maximale wijze van kracht zal zijn. Ons onvermogen om te handelen met betrekking tot een inbreuk impliceert niet dat er afstand genomen wordt van het recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken, en tijd is essentieel in de Volledige Overeenkomst.

Kennisgeving aan de Vertegenwoordiger van Auteursrechten

Toluna respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt dat u hetzelfde doet. Iedereen die gelooft dat zijn werk is opgenomen in deze website op een manier waarbij het auteursrecht wordt geschonden, kan hiervan kennisgeven aan de, voor de website, aangewezen vertegenwoordiger van auteursrechten, het volgende omvattend:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt beweerd te zijn geschonden;
 • Identificatie van het materiaal dat wordt beweerd de inbreuk te maken en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons toe te laten het materiaal te lokaliseren;
 • Het adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mail adres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd;
 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeende inbreuk is gepleegd.

Auteursrechtelijke inbreukvorderingen en mededelingen (maar geen andere mededelingen) dienen te worden gezonden ter attentie van de General Counsel op de volgende manier:

 • per post: Toluna USA, Inc, 21 River Road, Wilton CT 06897, Attn. General Counsel
 • per telefoon: 203 834 8585
 • per fax: 203 834 8686
 • per e-mail: legalNA@TOLUNA.com

Meer Informatie

Als u een klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen op Toluna SAS, 1 bis rue Collange, 92593 Levallois-Perret Cedex, Frankrijk.

Regels voor Maandelijkse cash Loterijen

Limiet en Bevoegdheid:

Deze wedstrijd is enkel toegankelijk voor legale inwoners van Ierland, Spanje, Finland, België, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Griekenland, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Rusland, Polen, Australië, Argentinië, Mexico, Peru, Chili , Japan, Zweden, Tsjechië, Denemarken, China, Noorwegen, Brazilië, Singapore, Zwitserland, Hong Kong, India, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Turkije, Maleisië, Thailand, Indonesië, De Filipijnen, Colombia, Taiwan, Pakistan, Hongarije en Marokko. De wedstrijd staat open voor personen van 16 jaar of ouder, tenzij anders vermeld in de uitnodiging. Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet u, ofwel, het registratieproces voltooien door een aangewezen enquête in te vullen tot op het einde, afhankelijk van de kwalificatie-eisen van het onderzoek, ofwel de aangewezen profielvragenlijst (persoonlijke interesse Enquête) of screener onderzoek ofwel de benodigde Punten voor het Toluna Punten programma inwisselen ofwel een postkaart verzenden via de vrije manier van deelname zoals hieronder beschreven. U moet de gevraagde contactgegevens bevestigen wanneer gevraagd (na voltooiing of beëindiging van de Enquête) om in aanmerking te komen voor de loterij. Per huishouden zal er slechts een (1) winnaar geaccepteerd worden. In het geval dat een winnaar onder de leeftijd van achttien (18) jaar is, wordt de prijs toegekend in de naam van de ouder of wettelijke voogd van de winnaar. Afronding en bevoegdheid worden uitsluitend bepaald door Toluna. Toluna medewerkers, familieleden van Toluna medewerkers en Toluna's leveranciers, klanten, distributeurs en / of sales agents, partners of dochterondernemingen, promotie-en reclamebureaus komen niet in aanmerking om te winnen. Aankoop is niet verplicht om deel te nemen aan de wedstrijd. Deze wedstrijd is vrij van verbood.

Deze wedstrijd is open voor al onze mobiele app gebruikers en is niet gesponsord, geautoriseerd of ondersteund door Apple of Google.

Winnaars en Prijzen:

Winnaars worden willekeurig gekozen uit alle geldige inzendingen. De trekking zal eenmaal per maand plaatsvinden.

De prijzen voor deze loterij zullen de individuele totaalbedragen, vermeld voor elk land, niet overschrijden (toelichting: 20 winnaars in totaal), zie onderstaande tabel. Let op: voor het gemak zullen een aantal prijzen cadeaubonnen zijn, geldig waar zij worden aanvaard. Alle toepasbare belastingen in verband met deze prijzen staan onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de prijswinnaar. Prijzen zijn niet overdraagbaar en vervangingen zijn niet toegestaan.
 

Land Totale Prijs Waarde Valuta Grote Prijs 1e Prijs 2e Prijs 3e en 4e Prijzen 5de, 6de, 7de Prijzen 8ste - 19e Prijs
Euro Zone 5 000 EUR 2 000 1 000 500 150 100 75
Verenigd Koninkrijk 5 000 GBP 2 000 1 000 500 150 100 75
Rusland 50 000 RUB 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Polen 8 000 PLN 3 200 1 600 800 240 160 120
Australië 5 000 AUD 2 000 1 000 500 150 100 75
Argentinië 15 000 ARS 6 000 3 000 1500 450 300 225
Mexico 50 000 MXN 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Peru 15 000 PEN 6 000 3 000 1500 450 300 225
Chili 4 000 000 CLP 1 600 000 800 000 400000 120000 80000 60000
Japan 500 000 JPY 200 000 100 000 50000 15000 10000 7500
Zweden 50 000 SEK 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Tsjechië 40 000 CZK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
Denemarken 40 000 DKK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
China 10 000 CNY 4 000 2 000 1000 300 200 150
Noorwegen 40 000 NOK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
Brazilië 5 000 BRL 2 000 1 000 500 150 100 75
Singapore 5 000 SGD 2 000 1 000 500 150 100 75
Zwitserland 8 000 CHF 3 200 1 600 800 240 160 120
Hong Kong 50 000 HKD 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
India 250 000 INR 100 000 50 000 25000 7500 5000 3750
Zuid-Korea 7 000 000 KRW 2 800 000 1 400 000 700 000 210000 140000 105000
Nieuw Zeeland 10 000 NZD 4 000 2 000 1000 300 200 150
Zuid-Afrika 50 000 ZAR 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Turkije 10 000 TRY 4 000 2 000 1000 300 200 150
Maleisië 20 000 MYR 8 000 4 000 2000 600 400 300
Thailand 200 000 THB 80 000 40 000 20000 6000 4000 3000
Indonesië 60 000 000 IDR 20 000 000 10 000 000 6 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000
De Filipijnen 250 000 PHP 100 000 50 000 25 000 7500 5000 3750
Colombia 15000000 COP 7000000 3 000000 1 000000 500 000 400000 150000
Taiwan 200 000 TWD 80 000 40 000 20 000 6 000 4 000 3 000
Pakistan 500000 PKR 200 000 110 000 60 000 20 000 10 000 5000
Hongarije 1 500 000 HUF 600 000 300 000 170 000 50 000 30 000 20 000
Saoedi-Arabië 20 000 SAR 8 000 4 000 2 000 600 400 300
Marokko 50 000 MAD 20 000 10 000 5 500 2000 1 500 500


Om een lijst met winnaars te verkrijgen, stuur een, aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop naar: 
Sponsor:
Toluna SAS
1 bis rue Collange
92593 Levallois-Perret Cedex
France

Kans om te Winnen:

Het aantal in aanmerking komende inzendingen voor de loterijen is bepalend voor de kans om te winnen.

Kennisgeving en Voorwaarden:

Alle prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht van hun winst, binnen 6 tot 8 weken nadat de trekking voltooid is en zouden hun cheques vier tot zes weken na de kennisgeving moeten ontvangen. Elke prijswinnaar kan gevraagd worden om een Beëdigde Verklaring en / of een verantwoordelijkheidsvrijwaring in te vullen en terug te sturen naar Toluna (indien Toluna dit nodig acht). Dit zal duidelijk worden gemaakt in de kennisgevings e-mail. Toluna moet deze documentatie ontvangen binnen drie weken na de initiële kennisgeving (via e-mail) of een prijswinnaar zal zijn winst verspelen en een andere winnaar zal worden geselecteerd door willekeurige trekking.

In het geval dat Toluna extra contactinformatie of documentatie nodig heeft, zal de winnaar op de hoogte gebracht worden via e-mail, en in sommige gevallen, per telefoon (indien nodig). De winnaar zal niet langer dan drie dagen, nadat hij of zij gekozen is, op de hoogte gebracht worden. Tenzij anders vermeld, moet hij of zij zijn of haar contactgegevens met een vertegenwoordiger van Toluna bevestigen en / of corrigeren, via dezelfde weg waarlangs hij of zij in kennis is gesteld, per e-mail, en in sommige gevallen, per telefoon (indien nodig). Als Toluna extra contactgegevens vereist en / of documentatie vergt, moet de winnaar verwachten dat hij of zij zijn of haar prijs in ontvangst kan nemen, vier tot zes weken nadat Toluna deze informatie ontvangt. Als alle contactgegevens en / of documentatie die door Toluna vereist wordt, niet is ontvangen binnen twee weken, zal een andere winnaar worden geselecteerd door een willekeurige trekking.

Vrijstelling van Aansprakelijkheid:

Toluna en alle partners en klanten aangesloten bij Enquêtes zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor verloren, te late, of verkeerd geadresseerde inzendingen of voor enige schade, verlies of persoonlijk letsel als gevolg van a) technische fouten met betrekking tot computers, servers, providers, of telefoon of netwerk-lijnen; b) drukfouten, c) fouten in de administratie van de loterijen of de verwerking van de inzendingen; d) late, verloren, of niet-bezorgde post, of e) letsel of schade aan personen of zaken die, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt kan worden door deelname aan de prijsvragen of door ontvangst van een prijs. Belastingen en bijkomende verzendkosten, handels- en verzendkosten boven de prijswaarde, indien van toepassing, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de prijswinnaar. Door het accepteren van de prijs, doet de winnaar afstand van het recht om alle kosten van het winnen van deze prijs, alle kosten van de aflossing of reizen voor het inwisselen van deze prijs en enige en alle aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het inwisselen of ophalen van deze prijs, te eisen.

De winnaar accepteert ook volledige verantwoordelijkheid voor diverse kosten in verband met de aanvaarding van deze prijs. Behalve waar verboden betekent de aanvaarding van de prijs dat de winnaar toestemming geeft om zijn of haar naam, beeltenis en biografische gegevens, voor reclame-en promotionele doeleinden, te gebruiken zonder extra vergoeding. Als de winnaar het gebruik van zijn of haar naam of beeltenis voor reclame-en promotionele doeleinden, niet wil toestaan, moet hij of zij Toluna op de hoogte brengen op het moment van de kennisgeving.

Gedrag:

Toluna behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk individu te diskwalificeren dat: a) fraudeert of poogt te frauderen met het inzendingsproces of de werking van de loterij of een Toluna website; b) de regels van de loterijen overtreedt, c) de dienstvoorwaarden , de voorwaarden voor het gebruik en / of algemene regels of richtlijnen van een Toluna eigendom of dienst overtreedt, of d), handelt op een onsportieve of storende manier, of met het oogmerk om te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig vallen van een andere persoon.

Deze loterij is vrij van verbood en alle toepasselijke lokale wet-en regelgevingen zijn van toepassing.

Toluna behoudt zich het recht om de loterijen te annuleren, op te schorten en / of wijzigen, als fraude, technische storingen of andere factoren die buiten de redelijke controle van Toluna liggen, de integriteit van de loterijen kunnen aantasten. Deelnemers gaan ermee akkoord gebonden te zijn door deze regels voor de Loterij en door de beslissingen van Toluna, die definitief en bindend zijn in alle opzichten.

 

Regels voor het Gifties Win Direct Spel

Het Gifties Win Direct Spel (het "Spel") is enkel toegankelijk voor legale inwoners van Nederland die 16 jaar of ouder zijn. Toluna leden kunnen virtuele objecten kopen door het uitgeven van Toluna Punten. Voor elke virtueel object dat u koopt, heeft u de kans om het echte object, vertegenwoordigd door het virtuele object, te winnen. Als alternatief kunt u een (1) e-mail sturen hier met uw naam, gebruikersnaam, postadres en de Giftie Win Direct Prijs waaraan u wilt deelnemen en u ontvangt een (1) gratis Spel. Als u het Spel speelt met behulp van uw Gratis Spel worden geen Toluna Punten afgetrokken van uw account. De winnaars worden willekeurig gekozen. U krijgt bericht als u een winnaar bent. Toluna Punten zijn niet overdraagbaar. Deelnemers die gebruik maken van de punten van een ander Toluna lid om te spelen of hun punten aan een derde toekennen, overdragen, samenvoegen, "lenen", "verkopen", of ruilen om die persoon te laten spelen, zal worden gediskwalificeerd. In het geval dat een winnaar onder de leeftijd van achttien (18) jaar is, zal het echte object worden toegekend in de naam van de ouders of wettelijke voogd van de winnaar. Afronding en bevoegdheid worden uitsluitend bepaald door Toluna. Toluna medewerkers, familieleden van Toluna medewerkers en Toluna's leveranciers, klanten, distributeurs en / of sales agents, filialen of dochterondernemingen, promotie-en reclamebureaus komen niet in aanmerking om te winnen. Aankoop is niet verplicht om deel te nemen aan het Spel. Als u de eerste deelnemer bent om het spel te spelen op of na een van de willekeurig gegenereerde tijden, bent u een potentiële winnaar van de vermelde prijs. De selectie van potentiële winnaars is definitief en bindend. Het spel is vrij van verbood. Iedere poging van een deelnemer om meer dan het genoemde aantal spelen te krijgen door bijvoorbeeld het gebruik van meerdere of verschillende Toluna accounts, e-mailadressen, identiteiten, registraties en gebruikersnamen, of enige andere methoden, zal er voor zorgen dat de spelen van die deelnemer vervallen en de deelnemer kan gediskwalificeerd worden van het Spel. Elk gebruik van mechanische, repetitieve, automatische, geprogrammeerde of soortgelijke toegangsmethoden of middelen doen alle spelen van de deelnemer vervallen. In het geval van een geschil over een Spel, zal de geautoriseerde houder van de gebruikte account, geacht worden de deelnemer te zijn. Potentiële winnaars kunnen gevraagd worden te bewijzen dat ze de bevoegde accounthouders zijn.

Selectie van Winnaars:

De winnaars van elk van de spelprijzen worden willekeurig geselecteerd via een computer gegenereerde trekking. Potentiële prijswinnaars moeten voldoen aan de voorwaarden van deze officiële regels. Als een potentiële prijswinnaar niet in overeenstemming is met deze officiële regels, zal hij / zij worden uitgesloten van het Spel en de prijs kan worden toegekend aan een ander potentiële winnaar. Elke potentiële winnaar (of de ouder of voogd van de potentiële winnaar als de winnaar minderjarig is in zijn / haar land van domicilie) zal op de hoogte worden gebracht via e-mail op het adres gerelateerd aan zijn / haar account en kan nodig geacht worden om een beëdigde verklaring van bevoegdheid en een aansprakelijkheids- en publiciteitsformulier te ondertekenen en terug te sturen naar Toluna (behalve waar het verboden is) (de "Beëdigde Verklaring") om zijn / haar prijs op te eisen, en om alle andere gerelateerde eisen, zoals bepaald door Toluna, te vervullen. Als een potentiële winnaar niet bereikbaar is of de Beëdigde Verklaring niet kan ondertekenen en terugsturen, indien nodig, binnen de vereiste termijn, zal de potentiële winnaar worden gediskwalificeerd. Als een potentiële winnaar gediskwalificeerd wordt voor welke reden dan ook, en als de tijd het toelaat, kan Toluna een andere winnaar kiezen, in een willekeurige trekking, uit alle overige geldige inschrijvingen, tot 3 alternatieve trekkingen. Als de potentiële alternatieve winnaars worden gediskwalificeerd, zal de toepasbare prijs niet worden uitgereikt. Behalve daar waar wettelijk verboden, door deel te nemen aan het Spel, stemmen de deelnemers (of ouder / voogd van de minderjarige winnaar) toe aan Toluna en Toluna's aangewezen personen voor het gebruik van hun naam, beeltenis, foto, stem, biografische materiaal en de stad en de staat van domicilie voor reclame, publiciteit en promotionele doeleinden, in enige en alle media, nu of later, over de hele wereld bekend, voor altijd, zonder bijkomende vergoeding, kennisgeving of toestemming.

Prijzen:

De kans om een spelprijs te winnen is afhankelijk van het aantal spelprijzen en het aantal in aanmerking komende Spelen in de spelperiode. Geen vervanging, uitwisseling of overdracht van de prijs door de winnaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Toluna behoudt zich het recht om elke prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde. Elke prijswinnaar is verantwoordelijk voor alle belastingen etc. gerelateerd met de ontvangt of gebruik van de prijs.

Algemene deelname condities:

Het Spel is onderworpen aan alle toepasselijke lokale wet-en regelgeving. Alle materialen ingediend in verband met het Spel worden eigendom van Toluna en zullen niet worden geretourneerd. Als het Spel niet kan draaien zoals gepland, om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, als gevolg van regelmatig gepland onderhoud, infectie door een computervirus, bugs, geknoei, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storingen of andere oorzaken die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of goede verloop van het Spel verstoren of beïnvloeden, houdt Toluna zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, ieder individu die verantwoordelijk is voor of die knoeit met de werking, veiligheid, of toediening van het Spel, te diskwalificeren en het Spel te annuleren, te wijzigen of te beëindigen. Als het Spel afgebroken wordt, voor welke reden dan ook, kan Toluna er, naar eigen goeddunken, voor kiezen om een willekeurige trekking te houden uit alle in aanmerking komende Loten, ingezonden tot de datum van de onderbreking, voor een of alle prijzen hierin aangeboden. ELKE POGING DOOR U OF ENIG ANDER PERSOON OM DE WEBSITE OPZETTELIJK TE BESCHADIGEN OF DE WETTELIJKE WERKING VAN HET SPEL TE ONDERMIJNEN, KAN EEN SCHENDING VAN STRAF EN CIVIELE WETTEN ZIJN. ALS ZULK EEN POGING WORDT ONDERGAAN, BEHOUDT TOLUNA HET RECHT OM EEN SCHADEVERGOEDING TE EISEN VAN DEZE PERSOON VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. Indien Toluna niet in staat is enige bepaling van deze regels af te dwingen, vormt dit geen verklaring van afstand van die bepaling.

Vrijwaring / Beperking van Aansprakelijkheid:

Behalve waar verboden, door deel te nemen aan het Spel, gaan de deelnemers akkoord met het vrijwaren van Toluna, Toluna het moederbedrijf, dochterondernemingen, filialen, en promotionele partners en hun respectievelijke agenten en instanties, functionarissen, directeuren en werknemers (de "Gevrijwaarde partijen") van elke claim of rechtszaak die voortvloeit uit deelname aan het Spel of de ontvangst of het gebruik of misbruik van een prijs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (a) ongeautoriseerde menselijke tussenkomst in het Spel; (b ) technische storingen van de computer van hardware of software, servers, internet connectiviteit, of telefoonlijnen en netwerkkabels , (c) verdraaide, door elkaar gegooide of verkeerde overdracht van gegevens, (d) typografische of drukfouten in Spel gerelateerde materialen, (e) fouten in de administratie van het Spel of de verwerking van de inzendingen; (f) te late, verloren, vertraagde, onderschepte of onverzendbare post of e-mail; (g) ongeautoriseerde menselijke of niet-menselijke tussenkomst in de werking van het Spel, inclusief, zonder beperking, ongeoorloofde manipulatie, hacking, diefstal, virussen, bugs, wormen, of vernietiging van een aspect van het spel, of (h) letsel of schade aan personen of zaken die, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kan veroorzaakt zijn door de deelname van de deelnemer aan het Spel of ontvangst van een prijs. Elke deelnemer stemt er verder mee in dat in geval van actie, de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Partijen wordt beperkt tot de kosten van deelname aan het Spel en in geen geval zullen de Gevrijwaarde Partijen aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de advocaat. De deelnemer ziet af van het recht om aanspraak te maken op enige schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, bestraffende schade, gevolgschade, directe of indirecte schade (anders dan voor de daadwerkelijke out-of-pocket kosten) en van alle rechten om schade te vermenigvuldigen of verhogen. Als, om welke reden dan ook, de deelneming van een deelnemer wordt bevestigd per abuis te zijn verwijderd, verloren, of op andere wijze vernietigd of beschadigd, is de enige remedie voor de deelnemer een andere deelname aan het Spel, als het mogelijk is. Niet meer dan het genoemde aantal prijzen voor het Spel zal worden uitgereikt, en de prijzen worden toegekend "zoals ze zijn". In het geval dat productie, technische, programmerings of enige andere reden meer dan het genoemde aantal prijzen vordert, zoals uiteengezet in het spel, behoudt Toluna zich het recht toe om enkel het opgegeven aantal prijzen uit te reiken door een willekeurige trekking uit alle wettelijke, niet-toegekend, in aanmerking komende prijsvorderingen.

Privacy:

De informatie die de deelnemers ingeven zal beschikbaar zijn voor Toluna, voor Toluna's gebruik naar eigen goeddunken, en dergelijke toepassingen worden beheersd door Toluna's Privacybeleid, die u hier kunt vinden . Als u de winnaar bent van een Spelprijs, kan Toluna uw gebruikersfoto weergeven voor promotionele doeleinden, met welke reden dan ook die nu bekend is, of later ontdekt wordt.

 

Hosting company:
Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA
Telephone: +1 203 834 8585

OK
Annuleren
We werken eraan...
Wanneer je een foto upload, ziet onze site er beter uit.
Upload