Share Poll

Poll link

500 px
350 px
250 px
Preview

widget preview:

Wijdte - px Hoogte - px

Preview sluiten
! Je maakt gebruik van een niet-ondersteunende browser Uw browser versie is niet geoptimaliseerd voor Toluna, we raden aan dat u de laatste versie installeert Upgrade
Ons Privacy beleid reguleert het lidmaatschap van onze Influencers Panel, welke u hier kunt bekijken. Onze website maakt gebruik van Cookies. Net als in de offline wereld, maken cookies alles beter. Voor meer informatie over de Cookies die hier gebruikt worden kunt u ons Cookies beleid lezen.

Gebruiksvoorwaarden en Lidmaatschap


Laatst Bijgewerkt: April 2021
 

Welkom op Toluna.com (deze "website"). Door gebruik te maken van deze website, te registreren als lid van Toluna, deel te nemen aan het Toluna punten lidmaatschap programma ("Punten" of "Toluna Punten") of deel te nemen aan een enquête of onderzoek geleverd of beheerd door Toluna (elk, een "Enquête" en gezamenlijk "Enquêtes"), gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en Lidmaatschap ("Voorwaarden") en bevestigt u ons Privacybeleid heeft gelezen en begrepen (''Privacybeleid'').

Ons Privaybeleid legt uit hoe Toluna uw persoonlijke informatie verzameld, gebruikt en opslaat en een kopie hiervan is hier te vinden.

Als u het niet eens bent met de Voorwaarden en het Privacybeleid, maak dan geen gebruik van deze Site.

Toluna behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment, delen van deze Voorwaarden te veranderen en/of ons Privacybeleid, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden en Privacybeleid periodiek te controleren op wijzigingen. Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op de datum zoals hierboven vermeld in deze Voorwaarden.Uw voortgezet gebruik van deze site na het publiceren van dergelijke wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen en hen aanvaardt. Mits u voldoet aan deze Voorwaarden, verleent Toluna u het persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte voorrecht tot het openen en gebruiken van deze website.

Bevoegdheid

Het lidmaatschap van een Toluna panel is gratis en staat enkel open voor individuen (niet bedrijven of andere zakelijke entiteiten) die ten minste zestien (16) jaar oud zijn of een andere leeftijd zoals vereist door uw geografische locatie. Het lidmaatschap van bepaalde panels kan verder worden beperkt op basis van uw leeftijd of geografische locatie. Als u minder dan achttien (18) jaar oud bent en een prijs wint of een geldprijs ontvangt door Toluna Punten of een ander Toluna programma, wordt deze prijs overgedragen aan uw wettelijke voogd. U mag slechts een (1) account hebben.

Registratie en wachtwoorden

Ondanks dat u tot deze site toegang kan krijgen zonder te registreren voor het lidmaatschap van een Toluna panel, moet u, om een account op te richten in uw naam en zodat al uw punten juist op uw account kunnen worden gezet, het toegevoegde online registratieformulier invullen. Om een ledenaccount te openen moet u Toluna van volledige en geldige contactgegevens voorzien, met inbegrip van uw volledige legale naam, adres, geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie. Uw account moet beschikken over een uniek en geldig e-mailadres en wachtwoord.

U gaat ermee akkoord alleen nauwkeurige, actuele en volledige registratie-informatie te verstrekken en zonodig bij te werken, om de nauwkeurigheid te behouden. Toluna mag uw lidmaatschap beëindigen of opschorten en u kunt uw punten verliezen als u uw persoonlijke gegevens niet voorziet of niet correct en volledig houdt.

U mag slechts een (1) wachtwoord gebruiken om uw account aan te maken en te openen, en u mag geen gebruik maken van een ander accounthouders' wachtwoord of toestaan dat iemand anders uw wachtwoord gebruikt, om welke reden dan ook. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor alle activiteiten die onder uw ledenaccount gebeuren, al dan niet geautoriseerd. Toluna is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen door het gebruik van uw wachtwoord door een derde, behalve wanneer onbevoegd gebruik direct te wijten is aan grove nalatigheid of fraude van Toluna. U gaat ermee akkoord Toluna onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik of schending van uw account.

Mocht u uw wachtwoord vergeten, dan mag u via de email verzoeken om deze te resetten door uw geregistreerd e-mailadres te gebruiken, zodat u weer toegang kunt verkrijgen tot uw account en een email wordt naar het e-mailadres verstuurt welke wij in uw ledenaccount vermeld staat.

Door lid te worden van Toluna's panels, gaat u akkoord uitnodigingen te ontvangen via e-mail om deel te nemen aan de Enquêtes van Toluna. Toluna garandeert niet dat u een bepaald minimum aan uitnodigingen zal ontvangen of dat u enige uitnodiging zal ontvangen. Uw deelname aan een Enquête en uw openbaarmaking van alle persoonlijk identificeerbare informatie is geheel vrijwillig en het accepteren of afwijzen van uitnodigingen voor deelname aan enquêtes is geheel aan u, wij zullen u niet bestraffen voor het weigeren van dergelijke uitnodigingen.

Relatie

U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van computerapparatuur en communicatiediensten die nodig zijn om verbinding te maken en deze website te openen. U gaat ermee akkoord dat noch uw lidmaatschap van een Toluna panel noch uw voltooiing van eventuele Enquêtes voor Toluna en haar klanten, een agentschap, partnerschap of arbeidsverhouding creëren, en dat uw voltooiing van Enquêtes strikt als zelfstandig ondernemer gebeurt. U aanvaardt tevens dat de Punten of andere beloningen, die u ontvangt voor het invullen van Enquêtes, de enige vergoeding zijn die u krijgt voor het invullen van de Enquêtes.

Gedragscode voor Leden:

Toluna is een online gemeenschap die ervoor zorgt dat u uw stem kan laten horen en dat u toonaangevende leveranciers van producten en diensten kan vertellen wat u denkt. Wanneer u inhoud gebruikt en plaatst op de Toluna website of onze gemeenschap vragen wij u de volgende regels in acht te nemen:

 • Wees hoffelijk en respecteer de meningen van anderen en gedraag u op een wijze die een veilige en comfortabele omgeving ondersteunt voor alle leden.
 • Plaats geen van de volgende:
  • Persoonlijke informatie (inclusief enige financiële informatie). 
  • Materiaal dat illegale activiteiten of politieke, religieuze of ideologische overtuigingen bepleit.
  • Persoonlijke aanvallen of wat dan ook obsceen, vulgair, illegaal, schadelijk, beledigend, bedreigend, smadelijk, kwellend, lasterlijk, onjuist, misleidende of inbreukmakend op andermans privacy (met inbegrip van "grappen" die verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden).
  • Reclame en verzoeken - Gebruik geen gemeenschappelijke gebieden om goederen, diensten of geld te kopen of te werven, of om producten of diensten te adverteren of te verkopen aan anderen. Bijvoorbeeld, plaats geen enkele vorm van reclame, verwijzingen, promotiemateriaal, junk mail ,"spam", kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van werving.
  • Een Inhoud die een patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht van een ander schendt. Als u afbeeldingen op onze site plaatst, zorg er dan voor dat de afbeeldingen die u uploadt gratis te gebruiken zijn (bijvoorbeeld van websites zoals pixabay) of, nog beter, gebruik in plaats daarvan uw eigen foto's en afbeeldingen.
  • Iedere verklaring die expliciet of impliciet verklaart dat de handelingen die u onderneemt onderschreven worden door Toluna of onze klanten.
 • Vul Enquêtes niet anders in dan te goeder trouw, zoals het verschaffen van valse antwoorden of het snel doorlopen van een Enquête of elke vraag op dezelfde manier beantwoorden. Toluna behoudt zich het recht voor om u het toekennen van punten te onthouden als, volgens de redelijke mening van Toluna, uw antwoorden op een Enquête op onwaarheden berusten of niet goed overwogen zijn.
 • Open of gebruik geen enkel deel van de website voor iets anders dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 • Open of gebruik geen enkel deel van de website op een manier die in strijd is met enige van toepassing zijnde nationale, lokale of internationale wetgeving, regelgeving, of een andere overheidseisen en / of regelgeving, verdrag of tarief.
 • Niet verkopen, ruilen, verhandelen of anderszins proberen om inkomsten te genereren door het verstrekken van toegang tot uw Toluna Punten aan anderen.
 • Doe u niet voor als een andere persoon of entiteit, inclusief, zonder beperking, een Toluna werknemer, agent of opdrachtgever, of andere Toluna leden of verteken uw connectie met een persoon of entiteit niet, ook niet door "het vervormen" van enig deel van deze website zodat het lijkt alsof u een relatie heeft met ons of dat wij u hebben ondersteund voor welk doel dan ook.
 • Probeer niet om het puntensysteem van Toluna te omzeilen, ook niet door rankings van andere leden op te vragen of berichten te plaatsen die niet correct zijn om Punten te vergaren, of vragen te stellen met dit doel.
 • Publiceer of verwijs niet, in welke media dan ook, naar een Enquête of inhoud van de website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Verzamel of sla geen persoonlijke informatie over andere leden op.
 • Probeer niet om toegang te krijgen tot een dienst of een gebied van de website waartoe u niet gemachtigd bent.
 • Gebruik geen robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel of interface dat niet door ons voorzien is, om toegang te krijgen tot de website of om gegevens te raadplegen.
 • Stuur of beïnvloed ons of deze website(of iets of iemand anders) niet op andere wijze met een schadelijke, illegale, misleidende of storende code zoals een virus, "spyware", "adware" of een andere code die een negatieve invloed kan hebben op deze website of een ontvanger, of neem geen maatregelen zoals een ontkenning van diensten- aanval, die een zware last zou leggen op de infrastructuur van deze website of interfereren met de normale werking van deze website.
 • Plaats geen verklaring die u ontvangt van de Toluna helpdesk opnieuw op de website.
 • Communiceer niet met de Toluna helpdesk op een wijze die obsceen, vulgair, schadelijk, beledigend, bedreigend, kwellend, lasterlijk, onjuist of misleidend is.
 • Neem in geen geval contact op met de klant van Toluna of de sponsor van een enquête
 • Laat u niet in met enige andere activiteit die de Vennootschap redelijkerwijs onjuist of misbruikend acht.

Het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot beëindiging van uw ledenaccount en verlies van de Punten.


Uploaden van inhoud op de Site

Als u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud op onze site kunt uploaden, dan dient u de normen voor deze inhoud, zoals bepaald in onze regels voor inhoud (zie hieronder), te respecteren.

Elke upload van inhoud op onze Site ("Gebruikersinhoud") zal worden beschouwd als niet vertrouwelijk en vrij te gebruiken. U behoudt alle eigendomsrechten wat betreft uw Gebruikersinhoud, maar u verleent ons en andere gebruikers van de Site (zoals onze klanten) een niet-exclusieve licentie om deze Gebruikersinhoud te gebruiken, op te slaan, te kopiëren, te verspreiden en voor derde partijen beschikbaar te maken.

We hebben tevens het recht om uw identiteit bekend te maken aan een eventuele derde partij die beweert dat de door u geplaatste of opgeladen Gebruikersinhoud op onze Site een schending is van de intellectuele eigendomsrechten of van de privacyrechten van deze derde partij.

Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk tegenover welke derde partij dan ook, voor de Gebruikersinhoud die door u of een andere gebruiker van onze Site is geplaatst.

We hebben het recht om een door u gedane plaatsing op onze Website te verwijderen, indien uw post naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen zoals bepaald in onze Gebruikersinhoud. Zorg er met name bij het plaatsen van afbeeldingen voor dat het ofwel uw eigen afbeeldingen zijn, ofwel dat u het recht hebt om ze te plaatsen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gratis afbeeldingensites zoals pixabay.

De opvattingen die door andere gebruikers op onze Website worden geuit, vertegenwoordigen niet onze opvattingen of waarden.
 

Regels voor het uploaden van uw inhoud, inclusief afbeeldingen ("Gebruikersinhoud")

Als u Gebruikersinhoud op de Site plaatst, dan zegt u toe dat u te allen tijde zult voldoen aan de volgende Voorwaarden:

 • Gebruikersinhoud plaatsen of uploaden of de Site gebruiken op een manier die de wet breekt, is niet toegestaan (inclusief eventuele copyright wetten).
 • U dient geen persoonlijke informatie te plaatsten of te uploaden over andere personen, met inbegrip van foto's of video's van deze personen, zonder hun volledige en uitdrukkelijke toestemming om deze informatie (a) op de Site te plaatsen/uploaden, en (b) beschikbaar te maken voor gebruik door ons en onze klanten overeenkomstig deze Voorwaarden (en het  Privacybeleid).
 • U dient geen Gebruikersinhoud te plaatsen of te uploaden of de Site te gebruiken op een manier die beledigend, dreigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, intimiderend, vals, misleidend of onbetrouwbaar is, of die ons, de Site of onze klanten in diskrediet brengt of kan brengen.
 • U gaat akkoord om geen Gebruikersinhoud in te brengen die de rechten van een andere organisatie of persoon zal schenden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten). U bevestigt dat u alle nodige rechten en toestemmingen hebt voor de publicatie van de Gebruikersinhoud op de Site.
 • We kunnen elke Gebruikersinhoud die voorgelegd wordt voor plaatsing, of die automatisch op de Site wordt geplaatst/opgeladen, matigen en herzien. We accepteren desalniettemin geen enkele verantwoordelijkheid voor welke Gebruikersinhoud dan ook et behouden ons te allen tijde het recht voor om Gebruikersinhoud te verwijderen/bewerken.
 • U bent volledig verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die door u op de Site is geplaatst (inclusief, maar niet beperkt tot door u gestuurde e-mails in verband met de Site).
 • Als een of meerdere van deze regels door u of andere gebruikers wordt overtreden, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte via  https://www.toluna.com/contactus  
 • We behouden ons het recht voor om de op de Site geplaatste Gebruikersinhoud te verwijderen of te bewerken; we kunnen u ook verzoeken deze inhoud te bewerken.
 • Alle Gebruikersinhoud die u op de Site plaatst, kan door ons worden gebruikt voor welk aan het  Privacybeleid .
 • Voor zover door de wet is toegestaan, stelt u ons bij deze schadeloos voor verliezen, schade, procedures, acties, juridische kosten en uitgaven, onkosten en andere verliezen of aansprakelijkheden die voortvloeien uit het plaatsen van Gebruikersinhoud, uw gebruik van de Site of schending door u van deze Voorwaarden.

In het geval dat we door een derde partij worden geïnformeerd dat gebruikersinhoud die u naar de site hebt geüpload, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, behouden wij ons het recht voor om uw identiteit en contactgegevens aan die derde partij vrij te geven voor de doeleinden van hen die handhavingsmaatregelen tegen u ondernemen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens aan dergelijke derden kunnen vrijgeven onder alle relevante vrijstellingen waarover wij beschikken op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voor de doeleinden van die derde die dergelijke handhavingsmaatregelen neemt en u doet hierbij afstand van alle rechten die u mogelijk hebt tegen Toluna verband met een dergelijke openbaarmaking.


Vertrouwelijkheid van Enquêtes

Toluna's klanten kunnen vertrouwelijke- en / of eigendomsinformatie en materialen aan u openbaren als onderdeel van Enquêtes en dergelijke informatie en materiaal zal het enige en exclusieve eigendom van de eigenaar blijven. Deze vertrouwelijke informatie kan ideeën voor nieuwe producten of concepten, verpakkingsconcepten, reclame en film of tv-concepten of trailers, en de tekst, visuele beelden en geluiden die daarmee verband houden, omvatten, maar is hier niet tot beperkt. Door lid te worden, gaat u ermee akkoord dat u de inhoud en het materiaal, aan u verstrekt, als onderdeel van alle Enquêtes waaraan u deelneemt, vertrouwelijk behandelt en niet onthult aan derden of gebruik maakt van de vertrouwelijke informatie, voor welk doel dan ook, behalve voor het invullen van de Enquête. Als u deze verplichting schendt, in aanvulling op het verlies van uw Punten en de beëindiging van uw account, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor monetaire schade aan Toluna en / of onze opdrachtgever voor schade veroorzaakt door het resultaat van uw overtreding.

Ledeninhoud en Licentie

U geeft hierbij een niet-exclusief, doorgaand, onbeperkt, wereldwijd, royaltyvrij licentie aan Toluna om, voor eender welk doel, eender welke inhoud die u aan deze website geeft, te gebruiken, inclusief het recht om deze te bewerken, kopiëren, verzenden, publiceren, vertonen, wijzigen, distribueren, afgeleide werken te maken, deze inhoud te ontwikkelen en over te brengen aan derden. U, niet Toluna, zal als enige verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor alle inhoud die u gebruikt, upload, post of levert aan de website, met inbegrip van onze berichtenborden en iedere Enquête waaraan u deelneemt, waaronder de verplichting om alle noodzakelijke goedkeuringen en vergunningen te verkrijgen die nodig zijn om deze inhoud te plaatsen.

Toluna Punten

Wat zijn Punten?

Toluna waardeert de mening van onze leden, en om onze waardering te tonen, biedt Toluna beloningen in de vorm van kredieten genaamd "Punten", die door Toluna worden bijgeschreven op uw account. Punten zijn inwisselbaar voor contant geld of beloningen als gespecificeerd en onderworpen aan de onderstaande voorwaarden.

Punten verdienen

Uw vermogen om punten te verdienen is niet op tijd gebaseerd en we zullen u alleen punten toekennen, die op uw account worden gestort in ruil voor uw deelname aan activiteiten die zijn geautoriseerd door Toluna, die omvatten, maar niet beperkt zijn tot, registratie als panellid, de voltooiing van demografische profielen en de voltooiing van kwalitatieve of kwantitatieve marketing onderzoeksactiviteiten uitgevoerd door Toluna , en alleen in overeenstemming met het specifieke beloningsaanbod openbaar gemaakt voor elke activiteit. 

Toluna weidt zich toe aan het aanbieden van kwaliteitsdata aan onze klanten. Om verzekerd te zijn van de kwaliteit, wees u zich ervan alstublieft dat u zich wellicht niet voor alle Enquête kunt kwalificeren, in dit geval dat de Enquête sluiten en zult u geen Punten ontvangen. De redenen dat u zich wellicht niet kunt kwalificeren betreffen, maar zijn niet beperkt tot:

 • Uw profiel correspondeert niet met de beoogde doelgroep van onze cliënt
 • Discrepantie in de logische navolging van antwoorden
 • Onjuist antwoorden of foutieve antwoorden
 • Ongepaste of abusievelijke antwoorden
 • Het te snel beantwoorden van vragen zonder de antwoorden te overdenken
 • Afdwaling in aandacht dat leidt tot een faal in de kwaliteitscontroles
U kunt als volgt punten verdienen:
 • Vervolledigen van een Enquête: Verdien punten voor elke Enquête waarvoor u in aanmerking komt en die u vervolledigt. Het aantal uitgereikte Punten verschilt per Enquête.
 • Invullen van Persoonlijke Interesse Onderzoeken (Profiel): Panelleden kunnen extra Punten verdienen door de Ledenprofielen in te vullen. Elk ingevuld Profiel is 100 extra punten waard.

De timing van het crediteren van punten hangt af van de Enquête. Voor sommige Enquêts worden de kredieten binnen een paar dagen toegepast; voor anderen, worden de kredieten toegepast nadat de Enquête is gesloten.

Toluna zal een lijst bijhouden van de Punten bijgeschreven op en afgeschreven van uw account en zal u toelaten de status van uw account online te bekijken door in te loggen en de "Jouw Punten" pagina te controleren. Hoewel Toluna zich inspant om ervoor te zorgen dat de accounts correct zijn gecrediteerd, is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of uw Punten juist zijn bijgeschreven. Als u denkt dat de bedragen van de beloningen, bijgeschreven op uw rekening, onjuist zijn, moet u Toluna per e-mail contacteren binnen zestig (60) dagen na onze vermeende fout en een volledige toelichting geven over de basis van uw geschil en alle relevante informatie bijvoegen die bewijs is van de discrepantie. Na ontvangst van uw bericht, zullen wij uw aanvraag onderzoeken en u, binnen dertig (30) dagen, op de hoogte stellen van ons besluit om het aantal Punten, bijgeschreven op uw rekening, aan te passen of te handhaven, zoals wij passend achten. Als we extra tijd nodig hebben om over uw aanvraag te beslissen, zullen wij u op de hoogte stellen en ons inspannen om, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, een beslissing te nemen. Elke beslissing door ons met betrekking tot een dergelijke vordering is definitief.

Punten inwisselen

U kunt uw punten uitgeven wanneer u maar wilt door naar Beloningspagina te gaan onder de ‘’Verken’’ tab op de startpagina. Toegekende punten zijn niet op tijd gebaseerd, maar worden alleen toegekend voor het voltooien van een enquête, Voltooiing van Profielonderzoeken en andere soorten van deelname aan deze website.

Punten worden automatisch omgezet naar contante waarde wanneer u om een betaling of bon vraagt.

Bonnen

Wanneer u een voucher aanvraagt zal Toluna de voucher naar uw postadres versturen of de vouchercode beschikbaar maken via de electronische weg binnen 1 week na uw aanvraag.

Electronische Vouchers (e-vouchers) worden verzonden naar uw Toluna account of naar het emailadres dat staat aangegeven op uw Toluna account.

Zorgt u er alstublieft voor dat wij uw correcte postcode en e-mailadres hebben om vertragingen in levering te voorkomen.

Wanneer voucher worden teruggestuurd vanwege incorrecte postcodes, worden enige kosten gemaakt door Toluna bij u in rekening gebracht.

Leden moeten binnen 3 maanden na de verwerking van hun bestelling hun verzoek doen op een vervangende bon. Na 3 maanden zal Toluna geen aanvragen meer in behandeling nemen.

Contante Betalingen

Bank overdrachten/ PayPal verzoeken zullen binnen 2 weken worden gecrediteerd naar de bank of naar het PayPal account dat is aangegeven op het moment dat u een aankoop doet. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u die informatie goed bij houdt.

Alle beloningen zijn waardeloos indien zij door toepasselijke wet-en regelgeving verboden worden en zijn onderhevig aan wijzigingen die nodig kunnen zijn om te voldoen aan desbetreffende wetten of bepalingen.

Vervallen van punten

Wanneer punten worden bijgeschreven op uw account zullen ze geldig blijven voor een jaar en vier maanden (16 maanden) vanaf de datum waarop ze worden verdiend. Indien de punten na deze periode niet zijn gebruikt, zullen ze automatisch vervallen en verwijderd worden uit uw account. Deze aftrek zal altijd plaatsvinden tegen het einde van de maand, meestal op de 28e dag. Bijvoorbeeld, als u Punten verdiende op 15 maart 2021, zullen ze worden verwijderd uit uw account op 28 juli 2022, als ze dan nog op uw account staan. Punten kunnen niet worden ingewisseld na de vervaldatum.

Bovendien zullen al uw Punten onmiddellijk vervallen in het geval dat u uw account op Toluna annuleeert of als uw account "inactief" wordt. Om een actief lid te zijn hebt u zich aangesloten bij Toluna en deelgenomen aan een Enquête of andere activiteit op deze site binnen 12 maanden na uw eerste registratie of in de voorafgaande 12 maanden. Toluna zal u niet op de hoogte stellen van de annulering en de verbeurdverklaring van uw Punten. Toluna behoudt zich het recht voor deze annulerings- en vervalregels te wijzigen naar eigen goeddunken.

Wangedrag, Fraude en Corrigeren van Fouten in Klantgegevens

Toluna behoudt zich het recht voor om alle activiteiten van leden binnen Toluna Punten in de gaten te houden. Als vereist door de wet, als u onze Gedragscode hierboven heeft geschonden, of in het geval dat uw account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteiten vertoont, kan uw ledenaccount worden verwijderd en kunt u alle gespaarde Punten verliezen. Als u frauduleuze activiteiten heeft uitgevoerd, behoudt Toluna zich het recht voor om alle nodige juridische stappen te ondernemen en kan redenen hebben om beloningen, ingewisseld als gevolg van een dergelijke activiteit, in beslag te nemen. Daarnaast kunt u aansprakelijk worden gesteld voor financiële verliezen voor Toluna, met inbegrip van proceskosten en schade, en u zult niet worden toegestaan deel te nemen aan Toluna Punten in de toekomst.

Als uw account uw Puntenbalans niet nauwkeurig weergeeft, behoudt Toluna zich het recht voor om dergelijke fouten te corrigeren. Als Punten u verkeerdelijk zijn toegekend of u van mening bent dat uw account het onderwerp is geweest van verdachte activiteiten, neem dan onmiddellijk contact op met Toluna. Als wordt vastgesteld dat u het slachtoffer bent van fraude, zullen de Punten die u heeft verdiend worden overgedragen naar een nieuw ledenaccount.

Overdraagbaarheid

Punten hebben geen geldwaarde en kunnen niet worden toegewezen, overgedragen en / of geschonken aan een derde partij. U heeft geen eigendomsrechten of andere juridische belangen in toegekende Puntenbeloningen in kader van het Toluna Punten Programma.

Duur van het Programma en Wijzigingen in de Regels

Enige herzieningen kunnen van invloed zijn op uw vermogen om de door u verzamelde Punten te gebruiken. Als het Punten Programma wordt beëindigd of uw lidmaatschap wordt beëindigd door Toluna anders dan als gevolg van uw schending van deze Voorwaarden, heeft u slechts 30 dagen na die einddatum om al uw verzamelde Punten in te wisselen. Als er een wijziging is aan het Punten Programma, zullen wij proberen u op de hoogte te stellen, maar Toluna is niet verantwoordelijk als u niet hoort van de wijziging. De aangeboden beloningen en de Puntenniveaus die nodig zijn voor specifieke beloningen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle beloningen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Intellectuele Eigendom van Toluna

Deze site wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en u gaat ermee akkoord om deze te respecteren. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden toegekend zijn voorbehouden aan Toluna of haar licentiegevers.

De TOLUNA en Toluna Influencers logos en de merken ''TOLUNA, ''TOLUNA INFLUENCERS'' en ''TOLUNA.com'' zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Toluna of haar dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, logo's en handelsnamen die op deze website gebruikt worden, zijn eigendom van Toluna en hun respectieve eigenaren, of zijn eigendom van derden, maar in gebruik bij Toluna met toestemming van de eigenaar. Alle rechten zijn voorbehouden.

Voor toepassing van deze paragraaf, "Inhoud" betekent (zonder beperking) alle tekst, vormgeving, beelden, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatie, video, interfaces, software, code en de selectie en indeling daarvan die van tijd tot tijd is opgenomen op deze site. Alle inhoud op deze website is onderworpen aan rechten van intellectuele eigendom, contractuele of andere bescherming. De intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Geen Inhoud mag worden gekopieerd, gedistribueerd, gepubliceerd, geüpload, geplaatst of verzonden op welke wijze dan ook behalve op grond van de uitdrukkelijke bepalingen van deze Voorwaarden of met onze voorafgaande niet-elektronische toestemming. Wijziging of gebruik van het Materiaal voor enig ander doel kan in strijd zijn met intellectuele eigendomsrechten. Geen rechten op
het gebruik van het Materiaal worden gegeven aan gebruikers en alle eigendomsrechten en/of rechten blijven bij ons. Deze site is ©TOLUNA. Alle rechten voorbehouden.

Verwerping van Garantie

Door gebruik te maken van het Toluna Punten Programma, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Toluna geen bank of enige andere vorm van financiële instelling is en dat "Punten", die op uw account bijgeschreven zijn, geen echte deposito's in contanten zijn, geen rente verdienen, en alleen items zijn die u recht geven op het bedrag van de bijgeschreven Punten als u ze inwisselt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U stemt er verder mee in dat u de bedragen in uw account enkel mag inwisselen op de wijze en volgens de procedures beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, die we kunnen wijzigen van tijd tot tijd. Toluna is niet verantwoordelijk voor de acties van een derde partij, zoals de emittenten van cadeaubonnen, bonnen of andere beloningen die inwisselbaar zijn voor Punten.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van deze website en het Toluna Punten Programma op eigen risico is. U gaat ermee akkoord dat deze website, alle informatie op deze website, de diensten die worden aangeboden door deze website en het Toluna Punten programma worden verzorgd door Toluna of haar ouderondernemingen of partners, opvolgers of rechtverkrijgenden, leveranciers of tussenpersonen, "ZOALS HET IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR". Toluna is niet verantwoordelijk voor typografische fouten, ongeacht de bron. Bovendien geeft Toluna geen garantie dat de informatie, beschikbaar op deze website, juist, volledig of actueel is. U ontheft hierbij Toluna en haar gelieerde bedrijven en externe leveranciers van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de inwisseling en het gebruik van alle beloningen, met inbegrip van alle beloningen die, na ontvangst, verloren gegaan, gestolen of vernietigd zijn.

TOLUNA VERWERPT ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEIMPLICEERDE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN: (a) VAN VERKOOPBAARHEID OF BEVREDIGENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, VAN RESULTATEN EN VAN NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID OF MET RESPECT VAN PRIVACY OF VEILIGHEID VAN INFORMATIE WELKE U DEELT OP DE SITE MET ANDERE LEDEN; EN (b) GEMAAKT DOOR HANDELSGEBRUIK, VERDELING OF UITVOERING

TOLUNA WIJST VERDER ALLE PLICHTEN AAN U TOE, ALS DEZE PLICHTEN BESTAAN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT REDELIJKE ZORG, VAKMANSCHAP, VRIJ VAN COMPUTER VIRUSSEN,EN HET ONTBREKEN VAN NALATIGHEID. TOLUNA MAAKT VERDER GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT UW GENOT VAN ENIGE ASPECTEN VAN DE SITE.

Beperking van Aansprakelijkheid

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, GAAT U AKKOORD DAT NOCH TOLUNA NOCH EEN VAN ONZE PARTNERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK IS VOOR U EN / OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, STRAFBARE GEVOLGSCHADE OF SOORTGELIJK ALGEMENE SCHADE, OF VOOR SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES OF AANTASTING VAN DE PRIVACY, VEILIGHEID VAN GEGEVENS, ZONDER ENIGE VERPLICHTING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT LOYALITEITSVERPLICHTING, VAKMANSCHAP OF GEBREK AAN NALATIGHEID) , OF OM ENIGE ANDERE SOORTGELIJKE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT OF GERELATEERD IS AAN EEN SCHENDING OF ANDER ASPECT VAN DE GEHELE OVEREENKOMST OF DEZE WEBSITE, ZELFS ALS TOLUNA OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS IN HET GEVAL VAN SCHULD, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF OPZETTELIJKE MISLEIDING.

IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOLUNA, HAAR ZAKELIJKE PARTNERS OF DOCHTERONDERNEMINGEN, OPVOLGERS OF TOEGEWEZEN, LEVERANCIERS OF AGENTEN DE WERKELIJKE VERKOOPWAARDE VAN EEN BELONING WELKE VAN TOEPASSING IN DEZE KWESTIE, OF ALS EEN GESCHIL ALGEMEEN GERELATEERD IS AAN HET GEBRUIK VAN HET PUNTEN PROGRAMMA, AAN DE BILLIJKE MARKTWAARDE VAN DE BELONINGEN WAAR UW ONGEBRUIKTE, ONVERVALLEN, NIET-GEANNULEERDE PUNTEN IN INWISSELBAAR ZIJN. 

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Toluna en de ouder-en gelieerde ondernemingen, samen met hun functionarissen, directeuren, eigenaren, werknemers en agenten te vrijwaren en onthouden van alle vorderingen, verliezen, schade, rechtszaken, boetes, heffingen en kosten (met inbegrip van redelijke advocatenkosten en de kosten van getuige-deskundigen, inclusief kosten in verband met de bedrijfsjuristen), (collectief: " Vorderingen "), die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van deze website en alle inhoud die u plaatst op deze website, met inbegrip van Vorderingen door derden. U gaat ermee akkoord dat Toluna het onbeperkte recht heeft om een Vordering te verdedigen en om een Vordering af te wikkelen zonder uw voorafgaande toestemming. U gaat akkoord Toluna te voorzien van alle redelijke bijstand in het verweer tegen een Vordering.

Annuleren van uw Account

U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren door contact op te nemen met Toluna op https://nl.toluna.com/contactus of door het activeren van de "Afmelden"-functie op deze website. Uw account wordt ook geannuleerd als u zich terugtrekt uit het Toluna panel. Onmiddellijk na de verwijdering of uw terugtrekking van het Toluna panel, zal uw account worden gesloten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, zoals hierboven is opgemerkt, bij het sluiten van uw account, uw recht op toegang tot het Toluna Punten programma zal ophouden en alle Punten bijgeschreven op uw rekening op dat moment, hoe en wanneer ook verzameld, zullen worden verbeurd. Toluna kan uw account op elk moment en om welke reden dan ook afsluiten.

Belasting Aansprakelijkheid

Het kan zijn dat u verwacht wordt, onder lokale wetgeving, om belastingen te betalen op de prijzen die u ontvangt. U erkent dat wij mogelijks informatie verstrekken aan belastingsinstanties, of belasting inhouden, op verzoek van die agentschappen of zoals wij, naar eigen goeddunken, geschikt achten. U erkent en gaat ermee akkoord dat u Toluna voorziet van alle extra persoonlijke informatie die Toluna nodig heeft om te voldoen aan rapportage- of inhoudingsverplichtingen. Uw weigering om dergelijke informatie te verstrekken binnen 30 dagen na een verzoek van Toluna via het e-mailadres dat is geregistreerd op dat moment, kan leiden tot het verval van Punten of eventuele gewonnen prijzen.

Links

Toluna kan links voorzien naar websites van derden voor uw gemak, en Toluna's voorziening van een link houdt daarom geen aanbeveling in van deze site van Toluna of vice versa. U gaat ermee akkoord dat Toluna niet verantwoordelijk is voor de keuring of beoordeling van de inhoud of nauwkeurigheid en Toluna garandeert niest en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid nemen voor eventuele materialen of websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden . U gaat ermee akkoord dat u geen materialen van derden gebruikt op een wijze die inbreuk zou maken op de rechten van een andere partij of deze zou schenden en dat Toluna op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor een dergelijk gebruik door u.

Kennisgevingen

Kennisgevingen aan U: Wij kunnen u alle kennis geven die we verplicht zijn te geven door het plaatsen van dergelijke aankondigingen op deze website. U aanvaardt tevens dat wij kennis kunnen geven per e-mail naar onze keuze, met inbegrip van kennisgeving van een dagvaarding of een andere juridische procedure (indien aanwezig). Wij kunnen kennis geven aan elk e-mail of ander adres dat u opgeeft tijdens de registratie. U stemt ermee in om uw adres actueel te houdenen om te controleren of er berichten geplaatst zijn op de site.

Kennisgevingen aan ons: We ontvangen veel e-mails en niet alle medewerkers zijn opgeleid om met elke vorm van communicatie om te gaan, u gaat er dus mee akkoord om ons kennis te geven door te sturen naar Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, Frankrijk t.a.v. Panel Team. Als een wet vereist e-mailberichten te accepteren ondanks het voorgaande, bel ons op +33 (0) 140897100 voor ons adres vastgesteld voor de ontvangst van deze aankondigingen.

Volledige Overeenkomst; Diversen.

Deze Voorwaarden, waaronder items hierin verwerkt (bijvoorbeeld de Privacybeleid), evenals eventuele aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen op de website voor bepaalde activiteiten, en de toelichtingen, door ons voorzien en de toestemmingen, door u voorzien op de website (gezamenlijk de "Volledige Overeenkomst"), vormen de Volledige Overeenkomst tussen ons en geen van de partijen heeft zich verlaten op verklaringen van de andere die niet uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Volledige Overeenkomst. Indien enige bepaling van de Volledige Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als ongeldig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en effect, op voorwaarde dat de verdeling van de risico's die hierin beschreven wordt op maximale wijze van kracht zal zijn. Ons onvermogen om te handelen met betrekking tot een inbreuk impliceert niet dat er afstand genomen wordt van het recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken, en tijd is essentieel in de Volledige Overeenkomst.

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, doet u hierbij afstand van uw recht om class action-rechtszaken tegen Toluna aan te spannen met betrekking tot welke kwestie dan ook. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat in het geval u denkt dat u een reden heeft, op welke manier dan ook, om actie te ondernemen tegen Toluna, een dergelijke actie door u alleen en in uw eigen naam zal worden ondernomen.

Kennisgeving van Inbreuk van Auteursrechten

Toluna respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt dat u hetzelfde doet. Iedereen die gelooft dat zijn werk is opgenomen in deze website op een manier waarbij het auteursrecht wordt geschonden, kan hiervan kennisgeven aan, voor de website, onze Algemene Raad Groep, het volgende omvattend:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van eigenaar van auteursrechten of een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt beweerd te zijn geschonden;
 • Identificatie van het materiaal dat wordt beweerd de inbreuk te maken en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons toe te laten het materiaal te lokaliseren;
 • Het adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mail adres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd;
 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is, en als van toepassing dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeende inbreuk is gepleegd.

Auteursrechtelijke inbreukvorderingen en mededelingen (maar geen andere mededelingen) dienen te worden gezonden ter attentie van de General Counsel op de volgende manier:

 • per post: Toluna UK Limited, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, London W5 5TH  Attn. Group Head of Legal
 • per e-mail: legal@TOLUNA.com

Klachten en feedback over enquêtes

Als u een klacht heeft van welke aard dan ook, of als u een probleem heeft met de inhoud van een enquête, neem dan contact met ons op via https://www.toluna.com/contactus of Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, Frankrijk. U mag onder geen enkel beding rechtstreeks contact opnemen met de klanten van Toluna of de sponsors van enquêtes.

Vrijwaring van aansprakelijkheid:

Toluna en alle partners en klanten die zijn aangesloten bij Surveys zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor verloren, te laat of verkeerd geadresseerde inzendingen of voor enige schade of verlies als gevolg van a) technische fouten met betrekking tot computers, servers, providers of telefoon- of netwerklijnen; b) drukfouten; of c) letsel of schade aan eigendommen die, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk kunnen worden veroorzaakt door de ontvangst van een prijs. Belastingen en eventuele extra kosten voor verzending, verwerking en levering die het prijsbedrag overschrijden, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de prijswinnaar. Door de prijs te aanvaarden, doet de winnaar afstand van het recht om als kosten voor het winnen van de prijs te gelden, alle kosten voor het inwisselen of reizen om de prijs in te wisselen en alle aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het verzilveren of zoeken naar de prijs.

De winnaar aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor alle diverse kosten die verband houden met de acceptatie van deze prijs. Behalve waar verboden, vormt acceptatie van de prijs de toestemming van de winnaar om zijn of haar naam, gelijkenis en biografische gegevens te gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden zonder aanvullende compensatie. Als de winnaar geen toestemming wil geven voor het gebruik van zijn of haar naam voor de gelijkenis van reclame- en promotiedoeleinden, moet hij of zij Toluna hiervan op de hoogte stellen op het moment van kennisgeving.

Gedrag:

Toluna behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een ledenaccount te beëindigen van elk individu waarvan het vindt dat het: a) het schendt of probeert te schenden van een Toluna-website; b) het schenden van de servicevoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en / of algemene regels of richtlijnen van enig eigendom of dienst van Toluna; of c) onsportief of verstorend handelen, of met de bedoeling een andere persoon te ergeren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen.

Beëindiging van uw account

Als uw lidmaatschap of uw toegang tot de site om welke reden dan ook wordt beëindigd of geschorst, mag u de website niet bezoeken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 

Deze Site wordt gehost door:

Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA

OK
Annuleren
Wij hebben uw Facebook inlog proces uitgeschakeld. Voer alstublieft uw Facebook e-mail in om een link te ontvangen voor het instellen van uw wachtwoord.
Geef een geldige: E-mail
Annuleren
We werken eraan...
Wanneer je een foto upload, ziet onze site er beter uit.
Upload